Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

News & Events

Graduation marks celebration of talent in the Irish language television production sectorDate Posted: September 19, 2019

GRADUATION MARKS CELEBRATION OF TALENT IN THE IRISH LANGUAGE TELEVISION PRODUCTION SECTOR

Northern Ireland Screen hosted a reception in The Linen Hall Library on Thursday 19th September to mark the graduation of twelve trainees who took part in various Irish Language Broadcast Fund (ILBF) training schemes and to welcome six new trainees onto the New Entrant scheme this year. ILBF Investment Committee Chairwoman, Róise Ní Bhaoill, presented the trainees with certificates in recognition of their achievements.

The Irish Language Broadcast Fund offers several different training opportunities for Irish speakers working or aspiring to work in the independent production sector. A key principle of the training schemes is that they should lead to an advancement of skills, expertise and general career development, which impacts positively on not only the Irish language production industry but the wider sector in Northern Ireland.

This year, twelve trainees graduated across seven year-long courses: five on the New Entrants 2018-19 scheme; one on the Trainee Assistant Editor scheme; two on the Trainee Producer scheme; one on the Trainee Video Journalist scheme; one on the Post-Production Supervisor scheme; one on the Production Co-ordinator Scheme and one on the Trainee Digital Producer scheme. Additionally, six candidates for this year’s New Entrants 2019-20 scheme were recognised for having completed the Introduction to Production course at BBC.

Several clips from programmes produced by the trainees were screened as part of the ceremony to an audience which included representatives from various television production companies, BBC Northern Ireland, NvTv, Raidió Fáilte and Northern Ireland Screen.

Róise Ní Bhaoill said: “Congratulations to all the trainees who have completed their ILBF training schemes this year. I am thrilled to represent the ILBF Investment Committee and celebrate the achievements of all those here today.

“The training schemes funded through the ILBF continue to provide fantastic opportunities for participants to gain the necessary skills required to secure employment within the local Irish speaking production sector.”

Áine Walsh, Head of the Irish Language Broadcast Fund, said: “The ILBF is delighted that many of the trainees who participated on the various training schemes have already secured employment or are continuing training within the production sector. I am excited about seeing their work on Irish language productions in the future.

“This has also been an excellent opportunity to meet and welcome our new trainees on board the scheme. These trainees will support the development of the Irish language production sector in Northern Ireland – one of the key aims of the ILBF.”

The ILBF’s annual New Entrant training scheme is now in full swing with six new trainees since the beginning of September. The scheme began with a two-week intensive training course in the BBC in Belfast and the trainees have now begun their placements with production companies and NvTv.


TALLANN ÚRNUA D’EARNÁIL LÉIRIÚCHÁIN FÍSE GHAEILGE Á CEILIÚRADH AG BRONNADH

Reáchtáil Scáileáin Thuaisceart Éireann ócáid i Leabharlann Halla an Línéadaigh ar an Déardaoin 19 Meán Fómhair le ceiliúradh a dhéanamh ar dhá oiliúnaí dhéag a ghlac páirt i scéimeanna oiliúna bliana de chuid an Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG).  Cuireadh fáilte fosta roimh an seisear atá tar éis tosú ar scéim oiliúna na bliana seo d’Iontrálaithe Nua.  Bhronn Róise Ní Bhaoill, Cathaoirleach ar Choiste Infheistíochta an CCG, teastais ar na hoiliúnaithe le haitheantas a thabhairt ar an méid atá bainte amach acu.

Cuireann an Ciste Craoltóireachta Gaeilge roinnt deiseanna oiliúna éagsúla ar fáil do chainteoirí Gaeilge atá ag obair nó atá ag iarraidh bheith ag obair san earnáil neamhspleách léiriúcháin. Is é bunphrionsabal na scéimeanna oiliúna go gcuirfí le forbairt scileanna, forbairt saineolais agus forbairt ghinearálta gairme. Ba chóir go mbeadh tionchar dearfach aige seo ar earnáil léiriúcháin na Gaeilge i dTuaisceart Éireann.

I mbliana, chríochnaigh dhá oiliúnaí dhéag scéimeanna bliana i seacht réimse éagsúla: cúigear oiliúnaithe ar an Scéim d’Iontrálaithe Nua 2018-19; duine ar an Scéim d’Eagarthóirí Cúnta faoi Oiliúint; beirt ar an Scéim do Léiritheoirí faoi Oiliúint; duine ar an Scéim do Léiritheoirí Digiteach faoi Oiliúint; duine ar an Scéim do Mhaoirseoirí Iarléiriú faoi Oiliúint; duine ar an Scéim do Fhís-Iriseoirí faoi Oiliúint agus duine ar an Scéim do Chomhardaitheoirí Léiriúcháin Faoi Oiliúint. Chomh maith leis sin tugadh aitheantas dóibh siúd atá ag freastal ar Scéim d’Iontrálaithe Nua 2019-20, as ucht an Réamhchúrsa i Scileanna Léiriúcháin a chríochnú sa BBC.

Taispeánadh roinnt gearrscannán a léirigh agus a scannánaigh na hoiliúnaithe mar chuid den searmanas. Bhí ionadaithe i láthair ó chuideachtaí éagsúla léiriúcháin teilifíse, ón BBC, NvTv, Raidió Fáilte agus ó Scáileán Thuaisceart Éireann.

Dúirt Róise Ní Bhaoill: “Tá lúcháir orm a bheith anseo inniu mar urlabhraí ar Choiste Infheistíochta an CCG le ceiliúradh a dhéanamh ar an méid atá bainte amach ag an lucht oiliúna a chríochnaigh na scéimeanna i mbliana.

“Cuireann na scéimeanna oiliúna de chuid an CCG deiseanna iontacha ar fáil na scileanna cuí a fhoghlaim agus fostaíocht a bhaint amach san earnáil léiriúcháin Ghaeilge amach anseo dá réir.”

Dúirt Áine Walsh, Ceannasaí an Chiste Craoltóireachta Gaeilge: “Tá lúcháir ar an CCG go bhfuil fostaíocht nó áit ar scéim oiliúna laistigh den earnáil léiriúcháin faighte ag an chuid is mó d’oiliúnaithe na bliana seo agus tá mé ag tnúth le hobair s’acu ar léiriúcháin Ghaeilge a fheiceáil sa todhchaí.   Tá lúcháir orm fosta fáilte a chur roimh ár n-oiliúnaithe úra a thosaigh linn. Cuideoidh na hoiliúnaithe seo leis an earnáil léiriúcháin Ghaeilge i dTuaisceart Éireann a chothú, earnáil atá ag fás léi – ceann de phríomhaidhmeanna an CCG.”

Thosaigh an Scéim d’Iontrálaithe Nua ag tús mhí Mheán Fómhair.  D’fhreastail an seisear ar dhianchúrsa traenála coicíse sa BBC i mBéal Feirste agus tá siad anois ar socrúchán ag comhlachtaí léiriúcháin agus ag NvTv.

© 2020 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved