Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

New Entrant scheme

New Entrant scheme


Tá scéim an CCG d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Léiriúcháin Teilifíse dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu (4 áit san iomlán).

I rith na scéime lánaimseartha seo (Meán Fómhair 2017 – Lúnasa 2018), foghlaimeoidh na hoiliúnaithe ceird na teilifíse agus iad ar socrúchán le comhlachtaí léiriúcháin teilifíse.

Caithfidh Gaeilge líofa a bheith ag na hoiliúnaithe. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal inmhianaithe go háirithe sna hábhair seo a leanas: na meáin chumarsáide, an Ghaeilge, cuntasaíocht, staidéar gnó, dlí.

Chun iarratas a dhéanamh, seoltar na foirmeacha iarratais comhlánaithe (leaganacha Gaeilge agus Béarla) agus an fhoirm mhonatóireachta chuig Colm Duffin, Oifigeach an CCG.

Tá na foirmeacha go léir mar aon leis an sainchuntas oiliúnaí le fáil ag barr an leathanaigh seo.

Spriocdháta: 5.00i.n. Dé Céadaoin, 31 Bealtaine 2017

Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta.

Is fostóir comhdheiseanna é Scáileán Thuaisceart Éireann.


The ILBF New Entrant scheme is aimed at those who are new to the TV industry (4 training places are available in total).

During this full time scheme, (September 2017- August 2018), trainees will learn the craft of television while on placement with Northern Ireland television production companies.

The trainees must be fluent in Irish. A third level qualification in any of the following areas would also be desirable: media studies, Irish, accounting, business studies, law.

To apply please send the completed application forms (Irish and English versions) and monitoring form to Colm Duffin, ILBF Officer.

All forms as well as a trainee specification can be found at the top of this page.

Deadline: 5.00pm Wednesday 31st May 2017

Late applications will not be accepted.

Northern Ireland Screen is an equal opportunities employer.

© 2019 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved