Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Irish Language Broadcast Fund

ILBF Digital & Audio Content Call


The ILBF is welcoming applications for the development and production of digital and audio content.

Digital Content

Applications are welcomed for a range of new and additional digital content to sit on existing platforms, that can demonstrate a wide reach to the target audience, or be marketed to the target audience, including but not limited to broadcaster platforms.

We welcome applications for the development or the production of any genre of content, but it should not duplicate existing Irish-language digital content.

In particular, we welcome:

 • Content that complements existing Irish-language television or radio programming.
 • Content that is targeted at adult learners of Irish.
 • Content that supports the delivery of Irish-medium curricula at preschool, primary and post-primary level.
 • Content that supports the Irish-language curricula in schools outside of the Irish-medium sector.
 • Content that supports parents/guardians/carers of pupils attending Irish-medium education, or studying Irish in schools outside of the Irish-medium sector, who may have limited understanding of the language themselves.

Potential content could include, but is not limited to:

 • Animating existing books or making them interactive, with easy to follow, age-appropriate, recorded text i.e., the Céim ar Chéim series.
 • The relaunch of Primary Languages (Irish) in an accessible format.
 • The extension and development of existing resources, such as the CCEA online Maths dictionary.
 • The extension of the CCEA Snas & Blas digital series approach to other academic subjects such as History and Geography.
 • Interactive resources that can be used in class or independently at home along the lines of models available for other modern languages, eg métro électro for French.
 • Support resources for A Level literature.

It is recommended that proposals for primary and secondary school content are discussed with relevant stakeholders including CCEA and an tÁisaonad to ensure compliance with curricular requirements and good practice, and to avoid duplication. Similarly, proposals for preschool content should be discussed with Altram to ensure compliance with the needs of the preschool sector curriculum. Proposals for parental resources should ideally complement and support preschool and school curricula.

Audio Content

Applications are welcomed for Irish language audio content that could be broadcast on radio stations that are freely available to an NI audience and also, for independently-hosted podcasts that can demonstrate a wide reach of the target audience.

Any genres of content will be considered; however, we would particularly welcome:

 • radio drama
 • audio books
 • specialist factual/documentary
 • comedy
 • content that would complement existing or planned Irish-language television programming.

For independently-hosted podcasts, applicants should provide details of the podcast platform and how the content would be marketed to the target audience.

For specific genres of content and slot detail for audio and digital content on BBC Gaeilge, please read their guidelines here.

As with all ILBF-funded content, we welcome content that ensures prominence of the Ulster dialect, geography, history, society and culture. A minimum of 75% of the spoken word must be in the Irish language.

To discuss a potential application please email [email protected].

Deadline for receipt of applications is 12 noon on Friday 27th August.

Please note BBC’s internal deadlines is ahead of this – Submission date: Friday 30th July

Shortlist announced: Wednesday 11th August

Pitching to BBC Gaeilge: Wednesday 18th August


Gairm CCG ar Ábhar Digiteach agus Fuaime

Tá an CCG ag fáiltiú roimh iarratais ar fhorbairt agus táirgeadh ábhar digiteach agus fuaime.

Ábhar Digiteach

Cuirtear fáilte roimh iarratais faoi choinne réimse d’ábhar digiteach úr agus breise le suí ar ardáin reatha a dtig leo éileamh leathan a léiriú ón sprioclucht féachana/éisteachta nó ar féidir iad a chur i láthair mhargadh an sprioclucht féachana/éisteachta, lena n-áirítear, gan a bheith teoranta dóibh, ardáin craoltóirí.

Fáiltímid roimh iarratais ar fhorbairt nó táirgeadh seánra ábhair ar bith, ach níor chóir gur dhúbláil é ar ábhar digiteach Gaeilge atá ann cheana.

Cuirimid fáilte ar leith roimh:

 • ábhar a thagann go maith le cláir theilifíse nó raidió atá ar fáil cheana.
 • ábhar atá dírithe ar dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge.
 • ábhar a thacaíonn le seachadadh churaclaim na Gaelscolaíochta ag leibhéil na réamhscolaíochta, bunscolaíochta agus na hiar-bhunscolaíochta.
 • ábhar a thacaíonn le seachadadh churaclaim na Gaeilge i scoileanna nach bhfuil in earnáil na Gaelscolaíochta.
 • ábhar a thacaíonn le tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí daltaí atá ag freastal ar Ghaelscoil nó atá ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge i scoileanna nach Gaelscoileanna iad a bhféadfadh tuiscint theoranta a bheith acu féin ar an Ghaeilge.

D’fhéadfadh sé go n-áireofaí le hábhar féideartha scoile, gan a bheith teoranta dó:

 • Leabhair atá ar fáil cheana a bheochan nó a dhéanamh idirghníomhach ina mbeadh téacs soléite, aoisoiriúnach, taifeadta .i. sraith Céim ar Chéim.
 • Athsheoladh Primary Languages (Irish) i bhformáid inrochtana.
 • Méadú agus forbairt áiseanna atá ar fáil cheana, ar nós fhoclóir Mata ar líne CCSM.
 • Síneadh chur chuige shraith dhigiteach Snas & Blas CCSM le go gcuimseofaí ábhair acadúla eile ar nós na Staire agus na Tíreolaíochta.
 • Áiseanna idirghníomhacha ar féidir iad a úsáid sa rang nó go neamhspleách sa bhaile dála a bhfuil ar fáil do nuatheangacha eile, m.sh. métro électro don Fhraincis.
 • Áiseanna tacaíochta don Litríocht ag Ardleibhéal.

Moltar go bpléifear le páirtithe leasmhara lena n-áirítear CCSM agus an tÁisaonad moltaí maidir le hábhar bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta lena chinntiú go gcomhlíonann siad riachtanais agus dea-chleachtais na gcuraclam agus le dúbláil a sheachaint. Ar an dóigh chéanna, ba chóir moltaí faoi choinne ábhar réamhscolaíochta a phlé le Altram lena chinntiú go gcomhlíonann siad riachtanais churaclaim earnáil na réamhscolaíochta. Go hidéalach, ba chóir moltaí faoi choinne áiseanna do thuismitheoirí a bheith ag tacú agus ag teacht go maith le curaclaim na réamhscolaíochta agus na scoileanna.

Ábhar Fuaime

Cuirtear fáilte roimh iarratais faoi choinne ábhar fuaime Gaeilge a d’fhéadfaí a chraoladh ar stáisiúin raidió atá ar fáil saor in aisce do lucht éisteachta in TÉ agus, lena chois, do phodchraoltaí a óstáiltear go neamhspleách agus a dtig leo a léiriú go bhfuil sprioclucht éisteachta leathan acu.

Déanfar seánra ábhar ar bith a mheas ach chuirfimis fáilte ar leith roimh:

 • drámaíocht raidió
 • closleabhair
 • ábhar sainiúil fíorasach/faisnéise
 • coiméide
 • ábhar a bheadh ag teacht go maith le cláir theilifíse Ghaeilge atá ar fáil cheana féin nó atáthar a bheartú.

I dtaca le podchraoltaí a óstáiltear go neamhspleách, ba chóir d’iarratasóirí mionsonraí a thabhairt faoin ardán podchraolta agus mar a dhéanfaí margaíocht ar an ábhar leis an sprioclucht éisteachta.

Maidir le seánraí sainiúla ábhair agus mionsonraí ar shliotáin ama faoi choinne ábhar fuaime agus digiteach ar BBC Gaeilge, léigh na treoirlínte anseo.

Dála an ábhair ar fad a mhaoiníonn CCG, fáiltímid roimh ábhar ina gcinntítear tús áite do chanúint, tíreolaíocht, stair, sochaí agus cultúr Uladh. Is gá íosmhéid 75% den teanga labhartha a bheith i nGaeilge.

Le hiarratas féideartha a phlé, seol r-phost chuig [email protected].

Is é an spriocdháta le hiarratais a fháil, 12 meán lae Aoine 27ú Lúnasa.

Tabhair faoi deara spriocdhátaí inmheánacha BBC roimhe seo – Dáta cur isteach: Aoine 30ú Iúil

Fógairt gearrliosta: Céadaoin 11ú Lúnasa 2021

Pitseáil le BBC Gaeilge: Céadaoin 18ú Lúnasa 2021

© 2021 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved