Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Boosting Our Economy - Celebrating Our Culture - Enhancing Our Children's Education

Irish Language Broadcast Fund

Scéim na nOiliúnaithe Úra │New Entrants Scheme


Scéimeanna Oiliúna an Chiste Craoltóireachta Gaeilge oscailte anois

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann ag lorg iarratas ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu don scéim oiliúna 2018-19 seo a leanas.

I rith na scéime lánaimseartha (Meán Fómhair 2018 – Lúnasa 2019), beidh na hoiliúnaithe ag foghlaim cheird na teilifíse agus iad ar socrúchán le comhlachtaí léiriúcháin teilifíse.

Caithfidh Gaeilge líofa a bheith ag na hoiliúnaithe. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal inmhianaithe go háirithe sna hábhair seo a leanas: na meáin chumarsáide, an Ghaeilge, cuntasaíocht, staidéar gnó, dlí.

Scéim na nOiliúnaithe Úra:  

Tá an scéim d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Léiriúcháin Teilifíse dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu (4 áit san iomlán).

Chun iarratas a dhéanamh, seoltar na foirmeacha iarratais comhlánaithe (leaganacha Gaeilge agus Béarla) agus an fhoirm mhonatóireachta chuig Colm Duffin, Oifigeach an CCG: [email protected]

Tá gach foirm mar aon le sainchuntas oiliúnaí le fáil ag bun an leathanaigh seo

Spriocdháta: 5.00i.n. Dé hAoine 1 Meitheamh 2018

Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta.

Is fostóir comhdheiseanna é Scáileán Thuaisceart Éireann.


ILBF Training Schemes Now Open

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) is seeking applications from fluent Irish speakers for the following 2018-19 training scheme.

During this full time scheme, (September 2018- August 2019), trainees will learn the craft of television while on placement with television production companies.

The trainees must be fluent in Irish. A third level qualification in any of the following areas would also be desirable: media studies, Irish, accounting, business studies, law.

New Entrants Scheme:

The New Entrants Scheme in Television Skills is aimed at those who are new to the industry (4 places in total).

To apply please send the completed application forms (Irish and English versions) and monitoring form to Colm Duffin, ILBF Officer [email protected]

All forms, as well as a trainee specification, can be found at the bottom of this page.

Deadline: 5.00pm Friday 1st June 2018

Late applications will not be accepted.

Northern Ireland Screen is an equal opportunities employer.

Foirmeacha iarratais / Application forms

© 2018 Northern Ireland Screen. All Rights Reserved